Indlæser Begivenheder

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter er ikke længere tilgængelige

Vredeshåndtering

Det individuelle diamantforløb

Download kursusbeskrivelsen her

Undervisere: Maria Dressler og Camilla Obel

Arbejder du med unge eller voksne op til 25 år? Bøvler de med vrede? Dette kursus vil give dig en bedre forståelse af vreden som udtryksform. Du vil blive præsenteret for konkrete metoder i arbejdet med vreden – og alt det der knytter sig til den – og du vil komme til at træne tilgangene i praksis. Underviserne tager udgangspunkt i deres mangeårige erfaring med vrede som problemstilling, og den metode, de har udviklet til og med vrede unge – Diamantforløbet. Kurset vil både præsentere Det Individuelle Diamantforløb – i teori og praksis, inspirere til nye typer af samtaler, samt inddrage deltagernes egne erfaringer.
Hvem er de vrede børn og unge?
Mange unge viser, at livet er svært med vrede, udadrettede reaktioner. Faktisk bliver der flere og flere. Ofte er det unge, der får vanskeligheder ved at deltage i almene fællesskaber; nogle gange opleves de som en trussel mod fællesskaber. De sendes i udrednings- og behandlingsforløb, tildeles specialskoletilbud, særordninger mv.  Når de bliver ældre, vil mange fortsat være udfordret. Nogle udvikler kombinationer med medicinforbrug og misbrug; andre med kriminalitet. Også ind i voksenlivet.
Vreden og de oplevelser og erfaringer, der knytter sig til den i barn- og ungdommen, bliver grundlaget for måder at være voksen på. Både på et mikro- og et makroniveau. Det får ofte betydning for de muligheder og begrænsninger der er, fx uddannelsesmæssigt, og det har betydning for de selvforståelsesmuligheder og logikker, der bliver tilgængelige subjektivt og intersubjektivt.
De vrede er ofte en målgruppe, der kan være vanskelige at forstå og håndtere professionelt, ligesom de kan være vanskelige at rumme inden for de institutionelle kontekster, vi ofte arbejder i og med. Det kan give anledning til professionel afmagt. Terapeutisk og pædagogisk kan de opleves som afvisende, modstandsprægede og behandlingsresistente. Ofte er de samtidig defineret ved mangel på empati, refleksion og mentalisering. Karakteristika, man i mange sammenhænge ser som nødvendige forudsætninger for forandringsskabende interventioner.
Målgruppen er sjældent selv opsøgende i forhold til udredninger, terapeutiske og pædagogiske indsatser. Mange af dem har prøvet en del igennem livet og de har ofte oplevet at blive mødt med mangelsyn, disciplinering og patologiserende forståelser, fortæller de. De synes sjældent, det har været behageligt, brugbart eller opbyggeligt. Derfor prøver de at undgå en gentagelse. Det giver god mening!
Hvad er Diamantforløbet?
Det individuelle Diamantforløb er en interventionsform udviklet til – og i samarbejde med – vrede unge. Det er et forløb, der bygger på både de professionelle og de unges erfaringer og et forløb, der forsøger at overskride disse erfaringer. Fx at det er et undervisningsforløb; ikke et behandlingsforløb. Og det tilbyder betingelser for at arbejde med forståelser og udviklinger inden for en almenpsykologisk ramme. Det vil sige, at der ikke sættes et kategorialt skel mellem denne målgruppe og alle andre mennesker og det vil sige, at der ikke arbejdes med patologibårne forståelser.
I DR3 dokumentarserien ’De vrede piger’ kan du få et indtryk af, hvordan det tager sig ud i praksis – i gruppeformatet.
Det individuelle Diamantforløb er udviklet med afsæt i systemisk metateori, inspireret af bl.a. Gregory Bateson. Teoretisk arbejdes i og med to overordnede integrative bevægelser: Integrationen mellem udviklingspsykologi og socialpsykologi; dét Dion Sommer kalder udviklingsvidenskab, og integrationen mellem traumepsykologien og den almene udviklingspsykologi, som blandt andre Daniel Siegel er eksponent for. Begge integrative bevægelser bygger solidt på forskning fra en lang række felter, herunder både nyere stressforskning, genetisk forskning og neurologisk/neuropsykologisk forskning. Herudover skriver Det individuelle Diamantforløb sig ind i en klassisk dannelsestænkning.
Mere praktisk er Det individuelle Diamantforløb et konkret manualbaseret forløb af 5 gange 2 timer plus overlevering. Forløbet er øvelses- og samtalebaseret. Det kombinerer refleksive og mentaliserende tilgange med kropslig regulering (mindfulness-inspireret) og følelsesmæssige regulering og bevidstgørelse. Der inddrages undervejs forskellige metoder og teknikker, herunder fx eksternalisering og ’trauma informed practices’.
Diamantforløbet henvender sig konkret til unge mellem 13 og 25 år – sommetider kan yngre og ældre også profitere af det. Mindsettet bag og nogle greb kan anvendes bredt. Diagnoser, misbrug eller medicinering og indlæringsvanskeligheder er ikke en hindring for at deltage i – og profitere af – Diamantforløbet
Kursets indhold
På kurset om Det individuelle Diamantforløb vil du blive præsenteret for både det teoretiske fundament og det konkrete forløb. Du kan ud fra dette implementere hele forløbet som en indsatsform, eller vælge elementer herfra til at berige egen praksis. Både direkte i dine egne interventioner eller indirekte som konsulent eller supervisor for andre, der arbejder direkte med målgruppen.
Uddannelsen i Det individuelle Diamantforløb består af 4 dele:
1. En gennemgang af Diamantforløbets kontekst og fundament
2. En gennemgang af hele forløbet – alle øvelser prøves af i praksis
3. Et perspektiv på samtalen med vrede unge
4. En kobling til (familie)behandling
De to kursusdage vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, metode og praksis. Når kursusdagene er slut, får du en materialekasse og adgang til et elektronisk materialesæt. Sammen med manualen, som udleveres på første uddannelsesdag, er du dermed klædt på til at implementere Det individuelle Diamantforløb i din praksis med unge.

Titel

Go to Top